Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2014

tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno

February 19 2014

tak-bardzo-smutno
Nie mam z kim porozmawiać, to pozwólcie, że tutaj napiszę co nieco. myślałam, że nie można nienawidzić i kochać równocześnie. a jednak. tęsknię za nim cholernie. chciałabym z nim porozmawiać, przytulić, ale też nienawidzę tego śmiecia, za to, co mi zrobił. najchętniej bym mu dała z 20 razy w twarz, a potem zaczęła przytulać.. 
— :o
Reposted byshawndesprinzessinbadalena
tak-bardzo-smutno
3817 af15
Reposted fromscorpix scorpix
1622 e61e
Reposted fromPoooly Poooly viablondi blondi
M
Reposted fromweheartit weheartit viablondi blondi
tak-bardzo-smutno
4305 df44
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
tak-bardzo-smutno
5236 36c1 500
tak-bardzo-smutno
5014 d3a8
Reposted fromIriss Iriss
tak-bardzo-smutno
0616 46d6
Reposted fromscorpix scorpix viafrenatae frenatae
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
tak-bardzo-smutno
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl